Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen vooraf besproken in de raadscommissies. Deze commissies bestaan uit raadsleden en commissieleden (niet-raadsleden). Voorzitter van de commissie is een raadslid.


De commissievergaderingen zijn openbaar en kunnen door u worden bijgewoond. Data en tijdstippen zijn ook te vinden in de vergaderkalender.


Commissie 1 adviseert de gemeenteraad over de volgende zaken:
• Algemene bestuurlijke zaken
• Automatisering
• Beheer gebouwen
• Bouwvergunningen
• Financiën
• Grondbeleid / grondbedrijf
• Grondverkopen woningbouw
• Huur/verhuur/ingebruikgeving
• Inkoopbeleid
• Milieu
• Openbare orde en veiligheid
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Verkeer en vervoer
• Volkshuisvesting
• Wabo/omgevingsvergunning

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen vooraf besproken in de raadscommissies. Deze commissies bestaan uit raadsleden en commissieleden (niet-raadsleden). Voorzitter van de commissie is een raadslid.


De commissievergaderingen zijn openbaar en kunnen door u worden bijgewoond. Data en tijdstippen zijn ook te vinden in de vergaderkalender.


Gecombineerde vergadering met commissie 1 en 2.

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen vooraf besproken in de raadscommissies. Deze commissies bestaan uit raadsleden en commissieleden (niet-raadsleden). Voorzitter van de commissie is een raadslid.


De commissievergaderingen zijn openbaar en kunnen door u worden bijgewoond. Data en tijdstippen zijn ook te vinden in de vergaderkalender.


Commissie 2 adviseert de gemeenteraad over de volgende zaken:
• Begraafplaatsen
• Beheer en uitvoering openbare ruimte
• Bibliotheek
• Dorpsvernieuwing/monumentenzorg
• Economische zaken
• Gezondheidszorg
• Grondverkopen bedrijventerrein
• Havens/strand
• Kunst en cultuur
• Onderwijs
• Ontwikkeling industrieterrein
• Personeel en organisatie
• Recreatie en toerisme
• Sociale zaken
• Visserij
• Water en energie
• Welzijnszaken

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Urk. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente, bepaalt het beleid en controleert op de uitvoering daarvan. De gemeenteraad van Urk bestaat uit 19 raadsleden. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De inwoners kiezen elke vier jaar een nieuwe gemeenteraad.


Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en u kunt deze vergaderingen bijwonen.
Vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Data en tijdstippen zijn te vinden in de vergaderkalender.

De griffie adviseert en ondersteunt de raadsleden bij de uitoefening van hun werk. Ook inwoners kunnen bij de griffie terecht met bijvoorbeeld vragen over vergaderingen, het toezenden van informatie aan de gemeenteraad of als zij gebruik willen maken van het spreekrecht tijdens vergaderingen.

De rekenkamercommissie heeft als taak om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid te onderzoeken. Het onderzoek en advies van de rekenkamercommissie kan zich richten op alle beleidsvelden en taken van de gemeente.


De rekenkamercommissie adviseert aan de gemeenteraad en wil met haar adviezen bijdragen aan versterking van de controlerende functie van de gemeenteraad.


De rekenkamercommissie bestaat uit zes raadsleden en één extern lid. Het externe lid is de voorzitter. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.